Not materialları

Ədilə Hüseynzadə: “Oğlumun babasına” Ballada. Gəray Fəzlinin sözlərinə (solist, qadın xoru və simli orkestr üçün partitura)

Ədilə Hüseynzadə: “Romanslar və Mahnılar”. (fortepiano ilə oxumaq üçün)

Ədilə Hüseynzadə: Kantata “Sülhün səsi” (xor, solistlər və simfonik orkestr üçün)

Ədilə Hüseynzadə: Sonatina (violonçel və fortepiano üçün)

Ədilə Hüseynzadə: Duyğular (fortepiano ilə oxumaq üçün romanslar)

Ədilə Hüseynzadə: Səməd Vurğunun sözlərinə “Şair, nə tez qocaldın sən” (solist və kamera orkestri üçün)

Ədilə Hüseynzadə: Kvartet (iki violin, viola və violonçel üçün partitura)

Ədilə Hüseynzadə: Metodik vəsait